תנאים כללים לשימוש בהתקן “TIPPY-FI

 

DIGICOM S.r.l., (להלן גם רק “DIGICOM”) (קוד פיסקלי ותיק מע”מ: 03488160122), בדמות נציגה המשפטי הזמני, שמשרדיה בלניאנו (מילנו), ויאלה קדורנה 95, מזמינה את הגורם, אשר לנוכח טבעו וייעודו של התקן “TIPPY-FI” (להלן גם רק “TIPPY-FI“), נחשב “צרכן” לפי סעיף 3 פסקה 1 אות a) של צו המחוקק מס’ 206 מיום 6.9.2005 (שנקרא חוק הגנת הצרכן – Codice del Consumo) (“האדם הפיזי שפועל למטרות שאינן פעילות עסקית, מסחרית, אמנותית או מקצועית שאותה הוא מבצע”), להקדיש תשומת לב מלאה – לפני שיפעל לחיבור, הפעלה ושיוך של TIPPY-FI כפי שמתואר באופן מפורט יותר בסעיף 2 שלהלן עם ההתקן הרלוונטי למניעת שכחת ילדים לפי סעיף 1 פסקה 1 אות b) לפי צו מס’ 122/2019 שנקרא “TIPPY PAD” (להלן גם רק “TIPPY PAD“) – לתנאי השימוש הכלליים (להלן גם רק “CGU”), אשר מסדירים, בכללותם, את השימוש בכל המאפיינים, הפונקציונליות והשירותים שזמינים באמצעות TIPPY-FI.

DIGICOM מציינת גם כי תנאי השימוש הכלליים הנ”ל נוסחו בהתאם לדרישות ולקריטריונים הקבועים בסעיף 5 פסקה 3 וסעיף 9 של חוק הגנת הצרכן.

  1. שינויים אפשריים בתנאי השימוש הכלליים.

1.1. DIGICOM שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש הכלליים בכל עת, ולפיכך שינויים או השלמות שיובאו בתנאי השימוש הכלליים הללו ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם באפליקצית מובייל הנוגעת ל-TIPPY-FI. אי לכך, DIGICOM מזמינה אתכם לעיין בקביעות בגרסה המעודכנת ביותר של תנאי השימוש הכלליים הללו.

1.2. במקרה שתנאי או סעיף כלשהו של תנאי השימוש הכלליים הללו יבוטל, יאבד מתוקפו או לא ניתן יהיה להחילו מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של התנאים או הסעיפים הנותרים הנכללים בתנאי שימוש כלליים אלה או בגרסה של אלה שעודכנה, תוקנה או כוללת את ההשלמות.

1.3. במקרה שבו אינכם מתכוונים לקבל את העדכונים ו/או התיקונים ו/או ההשלמות של תנאי שימוש כלליים אלה, DIGICOM מביאה לידיעתכם כי באפשרותכם להשבית, בכל עת וללא עלות, את TIPPY-FI שמחובר, מופעל ומשויך להתקן/ים TIPPY PAD למניעת שכחת ילדים הנוגע/ים לו.

  1. אופן חיבור, הפעלה ושיוך של TIPPY-FI אל TIPPY PAD הנוגע לו ו/או אל TIPPY PAD אחר/ים ונוסף/ים.

2.1.  DIGICOM מודיעה כי ההפעלה של TIPPY-FI עבור TIPPY PAD הנוגע לו צריכה להתבצע באמצעות הזנה ידנית או שימוש באפליקצית מובייל הספציפית הנוגעת ל-TIPPY-FI של המספר הסידורי של TIPPY PAD, או באמצעות סריקה של הברקוד ו/או קוד QR שנמצא על התקן TIPPY PAD.

 2.2. לאחר שביצעתם את הפעולה הנזכרת בסעיף 2.1 שלעיל, עליכם לנער, בתנועה של כף היד, את התקן TIPPY-FI עד שיישמע צליל, מלווה בהבהוב , מצד התקן TIPPY-FI, של 4 (ארבעה) אורות מהבהבים ירוקים או 3 צלילי אישור מלווים באור כחול מהבהב.

2.3. לאחר ביצוע הפעולה הנזכרת בסעיף 2.2 שלעיל באופן תקין ומלא, עליכם ללחוץ על לחצן “קדימה” ואחר כך על לחצן “שמור”.

2.4. אם רוצים להתחבר, להפעיל ולשייך את TIPPY-FI להתקן TIPPY PAD נוסף אחר (עד 3 TIPPY PAD לכל היותר), יש ללחוץ על לחצן “הוסף Tippy Pad נוסף”, ולבצע את הפרוצדורה שתוארה בסעיפים 2.1 עד 2.3 לעיל.

2.5. DIGICOM מציינת כי לאחר ביצוע תקין ומלא של פרוצדורת החיבור, ההפעלה והשיוך המתוארת בסעיפים 2.1 עד 2.4 שלעיל, הטלפון הסלולרי שלכם ואפליקציית המובייל הנוגעת ל-TIPPY-FI לא יהיו עוד נחוצים לצורך שימוש תקין ומלא של פונקציונליות ומאפיינים כלשהם של TIPPY-FI.

  1. מאפיינים ופונקציונליות של TIPPY-FI.

3.1. DIGICOM מביאה לידיעתכם, בהמשך את המאפיינים העיקריים והרלוונטיים של התקן TIPPY-FI: א) הפעלה אוטומטית, לאחר ביצוע הפעולות המתוארות בסעיף 2 שלעיל של התקן TIPPY-FI עם TIPPY PAD הנוגע/ים אליו; ב) טכנולוגית תקשורת BLE (Bluetooth Low Energy); ג) ניטור משולב של רמת הסוללה של TIPPY-FI ושל TIPPY PAD הנוגע/ים; ד) התרעה קולית ובאמצעות אור על הפעלה ועל מצב חירום; ה) אפשרות לחבר את TIPPY-FI לכל היותר ל-3 (שלושה) TIPPY PAD; ו) סוללה של TIPPY-FI ניתנת להחלפה; ז) עצמאות בפעולה ושימוש תקין של TIPPY-FI עם TIPPY PAD הנוגע/ים אליו; ח) הגדרה של TIPPY-FI בפרוצדורה ידנית או באמצעות אפליקציית מובייל הספציפית.

 3.2. DIGICOM מביאה לידיעתם כי הפונקציונליות העיקרית והחיונית של התקן TIPPY-FI היא מניעת שכחה מקרית (וממושכת ) שח אחד או יותר ילדים ברכב.  לשם כך, TIPPY-FI – לאחר שרשם, בעזרת טכנולוגית BLE, התנתקות של התקן TIPPY-FI מ-TIPPY PAD הנוגע/ים אליו בעקבות התרחקות של מספר מטרים של הנהג ו/או הנוסע מהרכב – דואג לשלוח התרעה קולית מלווה באור אדום מהבהב, על מנת להודיע לנהג ו/או לנוסע של הרכב הנדון כי שכחו בטעות ברכב ילד אחד או יותר; התרעה קולית וויזואלית זו נמשכת כל עוד הנהג ו/או הנוסע של הרכב הרלוונטי התקרבו לחלוטין לרכב הנדון. לעניין זה, DIGICOM מציינת, כמו כן, כי במקרה שהפעלת ההתרעה הקולית והוויזואלית המתוארת לעיל מתרחשת כאשר הילד/ים נעזב/ו ברכב, אך מתברר שהוא/הם תחת פיקוחו של הנהג ו/או הנוסע ברכב הרלוונטי, על מנת להשבית את התרעה הקולית והוויזואלית שהופעלה, די לנער באופן חוזר ונשנה את TIPPY-FI באמצעות תנועות של כף היד.

  1. אחריות של DIGICOM.

4.1. DIGICOM לא תישא באחריות, גם לא באופן חלקי או עקיף, מצד הגורם המשתמש בהתקן TIPPY-FI או מצד ג’ כלשהו – מכל סוג וסיבה – בגין אובדן, נזק ו/או השפעה של תוכן שלילי מכל טבע ו/או גודל שאפשר שנוגע לאנשים פיזיים, ישויות משפטיות או כל נכס נייד, דלא ניידה או נכס רשום שהינו תוצאה של השימוש (ובכלל זה שימוש לא תקין, לא הולם, עקיף או בלתי מספיק לחלוטין או חלקית) של התקן TIPPY-FI או שהינו תוצאה של תקלה, אי עדכון (או עדכון חלקי), טעות מכל סוג וגודל שהוא של התקן TIPPY-FI; כמו כן, DIGICOM לא תישא באחראיות, מצד הגורם המשתמש ב-TIPPY-FI או מצד ג’ אחר כלשהו, בגין איחור או אי עמידה מכל סוג שהוא בהתחייבויות ובהוראות הכלולות ומוסדרות בתנאי השימוש הכלליים האלה. 

4.2. DIGICOM מציינת כי אין לראות ב-TIPPY-FI, גם לא באופן פוטנציאלי או חלקי, מערכת בטיחות.

 4.3. הגורם המשתמש בהתקן TIPPY-FI מצהיר כי הוא משחרר, באופן מפורש ומוחלט (ולפיכך, ללא כל הסתייגות), את DIGICOM לעניין אחריות מכל סוג וגודל שהינה תוצאה, גם לא ישירה, של פעולה כלשהי (משפטית או חוץ-משפטית) שעניינה שימוש בהתקן TIPPY-FI.

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני.

5.1. חל איסור מוחלט, על הגורם המשתמש בהתקן TIPPY-FI או על כל צד ג’ אחר, לשכפל, להעתיק, לצלם כל סוג של תוכן שקיים או הופך זמין באפליקציית המובייל הנוגעת ל-TIPPY-FI, וכן הנוגעת להתקן TIPPY-FI עצמו.

 5.2. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באמצעות תנאי השימוש הכלליים האלה יישארו בבעלותה בלעדית של DIGICOM, שהינה הבעלים הבלעדיים של כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של TIPPY-FI ושל אפליקציית המובייל שלו.

  1. אחריות.

6.1. במקרה שהגורם שרכש התקן TIPPY-FI הינו צרכן לפי סעיף 3 פסקה 1 אות a) של חוק הגנת הצרכן, DIGICOM מעניקה אחריות כאמור בסעיף 130 של חוק הגנת הצרכן, אותה ניתן לממש בפרק הזמן המוזכר בסעיף 132 של אותו חוק הגנת הצרכן. לחלופין, במקרה שבו הגורם שרכש את התקן TIPPY הוא איש מקצוע לפי סעיף 3 פסקה 1 אות c) של חוק הגנת הצרכן, DIGICOM מעניקה אחריות לפי סעיף 1490 של הקוד האזרחי, שניתן לממש בגבולות הזמן שצוינו בסעיף 1495 הבא אחריו של הקוד האזרחי.

 

  1. הדין הנוהג וסמכות שיפוטית.

7.1. DIGICOM מצהירה כי תנאי השירות הכלליים הנ”ל מוסדרים על ידי תקנות החוק האיטלקי התקפות החלות בנושא.

7.2. לעניין מחלוקות שיתעוררו לעניין יישום ופרשנות, גם חלקיים, של תנאי השימוש הכלליים האלו, תהיה סמכות שיפוטית טריטוריאלית לשופט במקום המגורים או בכתובת הרשמית של הגורם המתלונן במקרים בהם מתקיימת ההשערה המוסדרת בסעיף 66 ביס של חוק הגנת הצרכן או במקרים שבהם מתקיימות השערות שונות מאלה המוסדרות בסעיף 66 ביס שהוזכר לעיל של חוק הגנת הצרכן, הסמכות השיפוטית בגין מחלוקות אלה תהיה, באופן בלעדי, של בית המשפט של מילנו. 

לניאנו (מילנו), תאריך ………

DIGICOM S.r.l.

(בדמות נציגה המשפטי הזמני)